ايرج معتمدي - 8000 شهید | ستاد کنگره | شهدای گیلان